VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Pozvánka na Mikulášsku party

Obec Rovinka pozýva všetky deti na Mikulášsku party, ktorá bude 6.12.2015 od 16:00 v Kultúrnom dome Rovinka.


Informácie ohľadom rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4

Vážení občania. Za účelom lepšej informovanosti obyvateľstva vo veci prípravy projektu rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4, bola založená internetová stránka

www.obchvatbratislavy.sk.

V sekcii DOKUMENTY sú pravidelne dopĺňané dokumenty súvisiace s prípravou projektu. Okrem iného sa tam nachádza aj súbor „environmental and social impact disclosure package“ vypracovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v súčinnosti s Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, obsahujúci napr.: Projekt diaľnice D4 R7 - Netechnické zhrnutie a Proces nadobudnutia pozemkov a presídlenia. Záujemcovia si dokumenty môžu voľne stiahnuť priamo zo stránky."


Západoslovenská distribučná oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 2.12.2015 v čase od 8:15 do 11:45 bez elektriny ulice uvedené v prílohe, a zároveň v čase od: 10:45 do 15:15 ďalšie uvedené v prílohe


Petícia za riešenie dopravného kolapsu

Mestská časť Vrakuňa spustila petičnú akciu za čo najrýchlejšiu prípravu a následnú výstavbu preložky cesty II/572 v úseku PHAROS - Ráztočná ulica, aby a vytvoril vnútromestský obchvat s napojením na plánovaný diaľničný obchvat D4.

Petícia na podpis


Oznam - čerpanie dovolenky na referáte evidencie obyvateľstva

Referát evidencie obyvateľstva oznamuje dovolenku v čase od 19.11.2015 do 30.11.2015.


Pozvánka na posedenie pri živej hudbe v Pele klube

Pele klub a kapela Brokáto Vás pozývajú na posedenie pri živej hudbe folk a country, v sobotu 5.12.2015 od 18:00 do 21:00.


Obec Rovinka a stolnotenisový klub pozývajú na

Stolnotenisový mikulášsky turnaj neregistrovaných účastníkov Rovinky o putovný pohár starostu, ktorý sa bude konať 5.12.2015. Zahájenie je o 9:30 hod., účastné: 5 €


Občianske združenie MAS Dunaj o.z. sa uchádza o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny

V súčasnosti pripravuje stratégiu rozvoja územia členských obcí, tzv. "Stratégiu CLLD". Týmto Vás, obyvateľov regiónu členských obcí, zároveň vyzývame k spolupodieľaniu sa na tvorbe Stratégie miestneho rozvoja CLLD tým, že nám na emailovú adresu info@masdunaj.sk zašlete Vaše nápady, postrehy či námety na zvýšenie kvality života v jednotlivých členských obciach najneskôr do 19.11.2015. Vyberte 3 najzaujímavejšie aktivity zo všetkých oblastí:(napr. Oblasť 1 - Aktivita 3 atď.). Viac informácií v prílohe.


Zber veľkoobjemového odpadu

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.11/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom, sa uskutoční v rámci jesenného upratovania zber veľkoobjemového domového odpadu – starého nábytku ako sú demontované skrine, stolíky, stoličky, sedacie súpravy, čalúnený nábytok, matrace a koberce v termíne od pondelka 16.11.2015 do soboty 21.11.2015 na našom Zbernom dvore v pondelok až piatok (okrem sviatku v utorok 17.11.2015) v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.


Oznam - stavebné práce na ceste I/63

Zhotoviteľ stavebných prác pre SSC BA informuje o ich začatí dňa 13.10.2015. 7.00h. Obmedzenie sa povoľuje do 15.11.2015. V rekonštruovaných úsekoch v obci Rovinka na ceste I/63: Počty jazdných pruhov zostávajú zachované. Obmedzenie spočíva v zúžení jazdných pruhov a v obmedzení rýchlosti (je riešené osadením dočasného DZ). Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia


Obec Rovinka ponúka na trvalé parkovanie vozidla jedno voľné parkovacie miesto

na Kvetnej ulici v Rovinke v zmysle VZN č. 14/2013 o miestnej dani za využitie verejného priestranstva. Bližšie informácie na tel.č. 02/45 985 218 kl. 17 alebo emailovej adrese: mitrova@obecrovinka.sk.


Predĺženie termínu podania žiadosti o orientačné číslo

Vážení občania, termín povinnosti podať „Žiadosť o určenie orientačného čísla budove“ sa predlžuje z 30.9.2015 do 23.10.2015. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné objekty a podnikateľské objekty v obci. K prideleniu orientačných čísiel sme pristúpili z dôvodu pomenovania ulíc, čím sa následne zmenia aj adresy. Povinnosť podať žiadosť vyplýva zo zákona a pri jej nesplnení bude uložená pokuta.


Prihlásenie k trvalému /prechodnému pobytu

Informácia, čo musí občan, ktorý sa chce v obci (meste, mestskej časti) prihlásiť k trvalému pobytu musí v ohlasovni pobytu na danom obecnom úrade predložiť (v prílohe)


Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva na preventívnu celoplošnú deratizáciu

na území Bratislavského kraja - jeseň 2015, od 1.10 do 15.11.2015 pre obce, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby a fyzické osoby - občania


Oznámenie Národnej diaľničnej spoločnosti- Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever a Ivanka sever - Rača

Dovoľujeme si Vás informovať, že so stavbou D4 a s tým súvisiacim odkupovaním pozemkov bude majiteľov kontaktovať priamo Národná diaľničná spoločnosť a. s. Ak vás bude kontaktovať iná spoločnosť ide o neserióznu ponuku.


Upozornenie na škodlivú a nezákonnú prax dekapitácie stromov na Slovensku

Dekapitácia - neselektívny orez celej koruny stromu. Dekapitácia stromov je porušením zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.


Oznámenie - Západoslovenská distribučná

oznamuje o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy. Viac informácií v prílohe.


OZNAM - zmeny v zbernom dvore

Zberný dvor na triedený odpad v Rovinke na Železničnej ulici je opäť v prevádzke s upravenými – rozšírenými otváracími hodinami

Utorok a štvrtok: od 08,00 hod. – do 18,00

Sobota: od 08.00 hod. - do 13,00 hod.

Prosíme občanov – pôvodcov odpadu aby tieto dodržiavali a nedávali triedený odpad mimo areálu Zberného dvora.


Informácia o povinnosti PODAŤ ŽIADOSŤ O URČENIE ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOVE V ULICIACH OBCE ROVINKA

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Rovinka, pristupuje obec k určovaniu orientačných čísiel. „Žiadosti o určenie orientačného čísla budove“ sú zverejnené v podstránke Tlačivá na stiahnutie a sú k dispozícii aj na Obecnom úrade. Vlastníci budov majú povinnosť podať žiadosti do 30.9.2015. Viac informácií v prílohe.


PETÍCIA za urýchlené začatie výstavby diaľničného obchvatu D4 (od Jaroviec až po Raču) a rýchlostnej cesty R7 (Dunajská Lužná - Ketelec – Prievoz) formou verejno-súkromného partnerstva

Diaľničný obchvat D4 a s ním súvisiaca rýchlostná cesta R7 významným spôsobom pomôže všetkým vodičom, ktorí prechádzajú cez hlavné mesto SR a zároveň dokáže vyriešiť kritickú dopravnú situáciu v husto osídlenom regióne na juhovýchod od Bratislavy. V týchto oblastiach je už dnes doprava za hranicou únosnosti a po zohľadnení očakávaných rastov intenzity dopravy bude v roku 2020 doprava na týchto úsekoch kolabovať. Preto žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR začať s výstavbou čo najskôr. Petičné hárky môžete odovzdať na obecnom úrade.

Príloha - petícia


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Vážení občania, za účelom skvalitnenia Vášho života v obci si novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva prerozdelili územia obce, ktoré budú spravovať. Vaše podnety, problémy, prípadne sťažnosti prosím zasielajte príslušnému poslancovi OZ podľa adresy Vášho trvalého bydliska. Viac informácií v prílohe.


Oznam pre daňovníkov

Informácie o nových tlačivách - platné od roku 2015


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v RovinkeINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2015

Termíny separovaného zberu papiera a plastov na rok 2015


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov... 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA