VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia písomnosti, Adresát písomnosti: RM Building, s. r. o.


Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia písomnosti, Adresát: Boris Petráš


Prerušenie dodávky elektriny

Západoslovenská distribučná informuje, že dňa 17.04. bude odstávka elektrickej elektriny v čase od 8:30 do 13:00


OZNAM - VÝLUKA REGIO JET

dovoľujeme si Vás informovať o realizovaní výluk železničnej dopravy na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno v dňoch 9.4.2014 a 11.- 14.4.2014.

Výluka 9.4.2014

Výluka 11.4. - 14.4.2014


Upozornenie - vývoz TKO - veľkonočné sviatky

Informácia o vývoze TKO počas veľkonočných sviatkov


VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY - DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej.


DERATIZÁCIA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dáva na vedomie preventívnu celoplošnú deratizáciu na území Bratislavského kraja - jar 2014


INFORMÁCIA K VOĽBÁM DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

dňa 24. mája 2014

Informačný materiál na voľby do európskeho parlamentu na území SR

Informačný materiál na voľby do európskeho parlamentu na území SR (ang.)


ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE - ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI A NEZAMESTNANOSTI


UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV A UŽÍVATEĽOV POZEMKOV VO VECI OREZU A VÝRUBU STROMOV

... v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia....

Výzva - orezy drevín


UPOZORNENIE PRE OBČANOV - ÚHRADA A PREVZATIE NÁLEPIEK TKO 2014

Informácia pre občanov, podľa VZN č.2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady článku V, bodu 5.2 je miestny poplatok za komunálny odpad splatný do 31.3.2014. Príďte si ho uhradiť a prevziať nálepku na rok 2014 za komunálny odpad na Obecný úrad v Rovinke v stránkových hodinách do 28.3.2014.INFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2014

Termíny zberu papiera a plastov...


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


Oznam pre daňovníkov

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť všetkých daňovníkov prevádzkujúcich v obci Rovinka ubytovanie za odplatu na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na podanie Ohlásenia o vzniku daňovej povinnosti za ubytovanie.

Od 1.1.2013 nadobudlo účinnosť VZN obce Rovinka č.6/2013 o miestnej dani za ubytovanie, ktoré upravuje najmä povinnosti prevádzkovateľa, sadzbu a spôsob vyberania tejto dane. Potrebné tlačivo na vznik daňovej povinnosti za ubytovanie je uložené v sekcii „pre občanov – tlačivá“.


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov...


NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor v budove zdravotného strediska...


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

 

REKLAMA