VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Vážení občania, za účelom skvalitnenia Vášho života v obci si novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva prerozdelili územia obce, ktoré budú spravovať. Vaše podnety, problémy, prípadne sťažnosti prosím zasielajte príslušnému poslancovi OZ podľa adresy Vášho trvalého bydliska. Viac informácií v prílohe.


Pozvánka na II. zasadnutie OZ v roku 2015

dňa 25.02.2015 (streda) o 18:00 v zasadačke OÚ Rovinka


Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje

dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu dňa 5.3.2015 od 8:00 do 13:00 hod, z dôvodu plánovaného výrezu na verejnom vodovode. Prosíme týmto obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené cisternou, alebo výtokovým stojanom. Za znížený komfort bývania sa BVS, a. s. ospravedlňuje.


Oznam - poplatky za odpady FO a PO

Podľa Všeobecného záväzného nariadenia č.2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady článku V, bodu 5.2 je miestny poplatok za komunálny odpad splatný do 31.3.2015. Príďte si tento poplatok uhradiť a prevziať nálepku na rok 2015 za komunálny odpad na Obecný úrad v Rovinke v stránkových hodinách do 31.3.2015.

UPOZORNENIE: Nádoby neoznačené novou nálepkou 2015 sa vystavujú riziku, že nebudú po tomto termíne v y v e z e n é!


OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa 19.2.2015 bude od 8:00 do 13:00 hod. na Školskej ulici odstávka vody z dôvodu opravy vodovodného potrubia.


OZNAM - Výluka REGIO JET v 8. týždni

výluka v dňoch 16. - 19.2.2015 - Viac informácií o výlukách Regio Jet - v prílohe


Oznam rafinérie Slovnaft - február 2015

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Meranie hluku


Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa vyhlášky č. 401/2007 je potrebné vykonávať kontrolu a čistenie komínov minimálne raz ročne podľa druhu paliva. V prípade záujmu kontaktujte kominára p.Ladislava Kálmana na tel.č. 0905/643 724.


Oznámenie - Národná diaľničná spoločnosť - Diaľnica D4

Vykupovanie a nájom pozemkov bude vo veci majetkoprávneho vysporiadania pozemkov zabezpečovať priamo Národná diaľničná spoločnosť. V priebehu roka 2015 budú zasielané návrhy zmlúv na usporiadanie dotknutých pozemkov. Viac informácií v prílohe


Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU A VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Západoslovenská distribučná - oznam vo veci orezu a výrubu stromov

Výzva


VÝZVA z dôvodu sneženia !!!

Vážení občania, z dôvodu výrazného zhoršenia poveternostnej situácie (husté sneženie)si Vás dovoľujem požiadať o pomoc pri odpratávaní snehu a to najmä:

- aby ste neparkovali motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (bránia iným vozidlám pri ohŕňaní snehu)

- aby ste zvážili cestovanie s motorovými vozidlami po miestnych komunikáciách

- aby každý majiteľ nehnuteľnosti odpratal tú časť verejného chodníka, ktorá susedí s jeho nehnuteľnosťou (odpratal sneh z chodníka pred svojim domom).

Odpratávanie snehu z miestnych komunikácií (ich zjazdnosť) zabezpečujeme v spolupráci s PD Úsvit Dunajská Lužná a so stavebnou spoločnosťou pána Marka. Zvládnuť súčasnú poveternostnú situáciu je možné len za pomoci všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci. Ďakujem každému, kto pomáha odhŕňať sneh z miestnych komunikácií a chodníkov.

S úctou, Milan Bombala, starosta obce Rovinka.


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa "Materskej školy Rovinka"

s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2015. Požadované predpoklady a ďalšie informácie sa nachádzajú v prílohe.


V súlade s vyhláškou MŠ SR sa prijímanie detí do MŠ Rovinka uskutoční

v termíne od 9.3.2015 (8:00) do 13.3.2015 (do 17:00). Podmienky prijímania detí sú uvedené v prílohe.


Opäť začíname - detské divadelné predstavenia

od 1.2.2015, vstupné na predstavenia: 2 €.


Oznam Obecného úradu Rovinka

Poplatky za komunálny odpad v roku 2015 bude možné platiť v pokladni Obecného úradu od februára 2015. Povinnosť uhradiť tento poplatok je podľa VZN č. 2/2013 do 31.3.2015. Nezabudnite si zároveň po úhrade poplatku prevziať aj nálepku za "Rok 2015" na nádobu.


Oznam pre daňovníkov

Informácie o nových tlačivách - platné od roku 2015


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v RovinkeINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2015

Termíny separovaného zberu papiera a plastov na rok 2015


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov... 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   Mapa Rovinka

    Mapa Rovinky
   Mapa Senec a okolie

    Mapa Senec a okolie


 

REKLAMA