VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Pozvánka na DEŇ DETÍ

2.6.2015 od 15:00 v Tutti Bambini. Program v prílohe.


Pozvánka na mimoriadne OZ obce Rovinka

27.5.2015 o 19:00 hod. v zasadačke OÚ Rovinka


Oznam - zberný dvor bude zbierať veľkoobjemový odpad

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.11/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom, sa uskutoční v rámci jarného upratovania zber veľkoobjemového domového odpadu – starého nábytku ako sú demontované skrine, stolíky, stoličky, sedacie súpravy, čalúnený nábytok, matrace a koberce v termíne od pondelka 1.6.2015 do soboty 6.6.2015 na našom Zbernom dvore v pondelok až piatok v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.


Oznam o výluke REGIO JET 23.5 - 26.5.2015

z dôvodu údržby železničnej trate obmedzí manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky – jazdu vybraných vlakov RegioJet. Z tohto dôvodu bude zavedená náhradná autobusová doprava. Viac informácií v prílohe.


PETÍCIA za urýchlené začatie výstavby diaľničného obchvatu D4 (od Jaroviec až po Raču) a rýchlostnej cesty R7 (Dunajská Lužná - Ketelec – Prievoz) formou verejno-súkromného partnerstva

Diaľničný obchvat D4 a s ním súvisiaca rýchlostná cesta R7 významným spôsobom pomôže všetkým vodičom, ktorí prechádzajú cez hlavné mesto SR a zároveň dokáže vyriešiť kritickú dopravnú situáciu v husto osídlenom regióne na juhovýchod od Bratislavy. V týchto oblastiach je už dnes doprava za hranicou únosnosti a po zohľadnení očakávaných rastov intenzity dopravy bude v roku 2020 doprava na týchto úsekoch kolabovať. Preto žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR začať s výstavbou čo najskôr. Petičné hárky môžete odovzdať na obecnom úrade.

Príloha - petícia


Ponuka na prenájom

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytové priestory Centrum obce - River. Bližšie informácie je možné získať osobne na Obecnom úrade v Rovinke, e-mailom: obecrovinka@obecrovinka.sk, alebo telefonicky na č.: 02/45985218, kl.5.


Oznam rafinérie Slovnaft - máj 2015

V mesiaci máj sú v spoločnosti Slovnaft naplánované odstávky 11 výrobných jednotiek, počas ktorých je možné očakávať spaľovanie na poľných horákoch sprevádzané vyššou úrovňou hluku a zadymenia. Nábeh väčšiny jednotiek je naplánovaný na koniec mája, prípadne na začiatok júna. V apríli 2015 boli dňa 18. 4. 2015 v čase od 10.30 hod. do 11.10 hod. vykonané kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 49 dB bola zistená na kontrolných miestach ČS Slovnaft – ulica Svornosti o 10.30 hod. Najnižšia hodnota 37 dB bola nameraná na kontrolných miestach Podunajské Biskupice – ul. 8. mája o 11.10 hod. Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 44 dB.


OZNAM - Pasportizácia vodných zdrojov

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s vykonávaním podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Diaľnice D4 v úseku Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever, bude v zmysle požiadaviek objednávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava prebiehať pasportizácia vodných zdrojov (domových studní), ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 500m od navrhnutých vrtov pre diaľnicu. Uvedené práce bude pre zhotoviteľa prieskumu vykonávať spoločnosť GEOFOS, s.r.o. Veľký diel 3323, 010 08 Žilina v mesiaci máj 2015.

Príloha - mapa


DOTAZNÍK k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rovinka

Vážení obyvatelia obce Rovinka,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka za účelom zistenia Vašej doterajšej spokojnosti, názorov a požiadaviek na budúci rozvoj mesta, ktoré prispejú k tvorbe strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rovinka. Vaše odpovede sú dôležitým aspektom pre vypracovanie stratégie, programovej časti dokumentu a ovplyvnia budúci rozvoj obce Rovinka. Dotazník je anonymný a informácie budú použité len na účely spracovania strategickej časti dokumentu. Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu. Regionálna poradenská spoločnosť a.s., Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica / obec Rovinka


Dotazník


Oznam o spustení Výjazdovej lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast

0919 321 321, služba pre Bratislavský, Senecký a Pezinský okres.


Oznam o prideľovaní orientačných čísiel

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.12/2013 z 1.10.2013 a Všeobecného záväzného nariadenia č.1/2014 z 5.3.2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Rovinka, obecné zastupiteľstvo schválilo orientačné názvy ulíc.

Príloha - poradie orientačných čísiel v uliciach


Ponuka na prenájom

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor o celkovej výmere 26,89m2 nachádzajúci sa v nehnuteľnosti súp.č. 470 - „Centrum obce „River“ (za Obecným úradom) Bližšie informácie je možné získať osobne na Obecnom úrade v Rovinke, e-mailom: obecrovinka@obecrovinka.sk alebo telefonicky na č. 02/45985218, kl.5.


Znovuotvorené detské centrum Tutti Bambini

Detské zábavné centrum Tutti bambini a kaviareň opäť otvorené denne od 10.00 - 19.00 hod. Možnosť organizácie detských narodeninových osláv, skvelá káva Portioli, čerstvé zákusky, detsky strazeny kutik na ploche 400m2. Viac priamo v prevádzke.

Tutti bambini - priestory

Tutti bambini - priestory

Tutti bambini - priestory


Ochrana lesov pred požiarmi

Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. Občania často spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru. Najbezpečnejší spôsob z hľadiska požiaru, je odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo na skládku.

Pripomíname, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 333 EUR.

Oznámenie - ochrana lesov pred požiarmi


Štatistický úrad SR oznamuje

že bude vykonávať pravidelné štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky 291/2014 sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Zisťovanie sa uskutoční od 1. marca do 31. decembra 2015. V tomto období navštívi v našej obci pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky zistené informácie budú anonymné.


Výzva - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na

preventívnu celoplošnú deratizáciu (regulácia živočíšnych škodcov) na území Bratislavského kraja - jar 2015 v období od 1.4. - 15.5.2015. Viac informácií v prílohe


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Vážení občania, za účelom skvalitnenia Vášho života v obci si novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva prerozdelili územia obce, ktoré budú spravovať. Vaše podnety, problémy, prípadne sťažnosti prosím zasielajte príslušnému poslancovi OZ podľa adresy Vášho trvalého bydliska. Viac informácií v prílohe.


Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa vyhlášky č. 401/2007 je potrebné vykonávať kontrolu a čistenie komínov minimálne raz ročne podľa druhu paliva. V prípade záujmu kontaktujte kominára p.Ladislava Kálmana na tel.č. 0905/643 724.


Oznámenie - Národná diaľničná spoločnosť - Diaľnica D4

Vykupovanie a nájom pozemkov bude vo veci majetkoprávneho vysporiadania pozemkov zabezpečovať priamo Národná diaľničná spoločnosť. V priebehu roka 2015 budú zasielané návrhy zmlúv na usporiadanie dotknutých pozemkov. Viac informácií v prílohe


Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU A VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Západoslovenská distribučná - oznam vo veci orezu a výrubu stromov

Výzva


Oznam pre daňovníkov

Informácie o nových tlačivách - platné od roku 2015


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v RovinkeINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2015

Termíny separovaného zberu papiera a plastov na rok 2015


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov... 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   Mapa Rovinka

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA