VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Vývoz odpadu cez Veľkonočné sviatky

Vážení občania,oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu bude v našej obci v sobotu 4. apríla 2015 namiesto pondelkového termínu 6.4.2015, ktorý je veľkonočným sviatkom. Ďakujeme za porozumenie.


Obec Rovinka vyhlasuje výberové konanie na funkciu "Riaditeľ Materskej školy"

s nástupom 01.septembra 2015. Požiadavky a viac informácií v prílohe


Pozvánka na deň otvorených dverí futbalového štadiónu

Dňa 29.3.2015 t.j. v nedeľu, v areáli Kultúrno-športového centra Rovinky (futbalový štadión) sa uskutoční deň otvorených dverí s prezentáciou BUBLE FUTBALU. Všetci zúčastnení si budú môcť vyskúšať BUBLE FUTBAL úplne zadarmo od 13:00 do 17:00 (Viac informácií o BUBLE FUTBALE na: www.bublefutbal.sk)


Oznam o odstávke vody

ktorá bude dňa 25.03.2015 v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. na Jazernej ulici z dôvodu realizovania prepojenia vodovodných potrubí Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.


Pozvánka na III. OZ Obce Rovinka v roku 2015

ktoré sa bude konať 25.03.2015 (streda) o 18:00 v zasadačke OÚ Rovinka.


Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta

PREVÁDZKAR KULTÚRNO-ŠPORTOVÉHO CENTRA ROVINKA. Termín nástupu: ihneď.

Požaduje sa:

- vodičské oprávnenie,

- fyzická kondícia,

- samostatnosť, flexibilita


Oznam rafinérie Slovnaft - marec 2015

V nadväznosti na informáciu o plánovaných činnostiach v rafinérii Slovnaft zverejnenú dňa 3. marca 2015 si vás dovoľujeme informovať, že dňa 18. marca 2015 budú od 0:00 zahájené činnosti súvisiace v plánovanou odstávkou výrobných jednotiek. Odstávky sú naplánované do 1. apríla 2015. Počas odstavovania a nábehu technologických zariadení je možné očakávať zvýšenú hladinu hluku, zápachu a možnosť spaľovania uhľovodíkov na poľných horákoch, čoho dôsledkom môže byť sprievodné zadymenie.

Meranie hluku


Oznam pre daňovníkov

Oznamujeme a pripomíname občanom - daňovníkom, že rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje za zdaňovacie obdobie 2015 si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade – správa majetku a daní, 1. posch. č. dverí 13 v období od 11. marca do 15. apríla 2015 (v čase úradných hodín).


Znovuotvorené detské centrum Tutti Bambini

Detské zábavné centrum Tutti bambini a kaviareň opäť otvorené denne od 10.00 - 19.00 hod. Možnosť organizácie detských narodeninových osláv, skvelá káva Portioli, čerstvé zákusky, detsky strazeny kutik na ploche 400m2. Viac priamo v prevádzke.

Tutti bambini - priestory

Tutti bambini - priestory

Tutti bambini - priestory


Ochrana lesov pred požiarmi

Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. Občania často spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru. Najbezpečnejší spôsob z hľadiska požiaru, je odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo na skládku.

Pripomíname, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 333 EUR.

Oznámenie - ochrana lesov pred požiarmi


Štatistický úrad SR oznamuje

že bude vykonávať pravidelné štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky 291/2014 sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Zisťovanie sa uskutoční od 1. marca do 31. decembra 2015. V tomto období navštívi v našej obci pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky zistené informácie budú anonymné.


Výzva - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na

preventívnu celoplošnú deratizáciu (regulácia živočíšnych škodcov) na území Bratislavského kraja - jar 2015 v období od 1.4. - 15.5.2015. Viac informácií v prílohe


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Vážení občania, za účelom skvalitnenia Vášho života v obci si novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva prerozdelili územia obce, ktoré budú spravovať. Vaše podnety, problémy, prípadne sťažnosti prosím zasielajte príslušnému poslancovi OZ podľa adresy Vášho trvalého bydliska. Viac informácií v prílohe.


Oznam - poplatky za odpady FO a PO

Podľa Všeobecného záväzného nariadenia č.2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady článku V, bodu 5.2 je miestny poplatok za komunálny odpad splatný do 31.3.2015. Príďte si tento poplatok uhradiť a prevziať nálepku na rok 2015 za komunálny odpad na Obecný úrad v Rovinke v stránkových hodinách do 31.3.2015.

UPOZORNENIE: Nádoby neoznačené novou nálepkou 2015 sa vystavujú riziku, že nebudú po tomto termíne v y v e z e n é!


Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa vyhlášky č. 401/2007 je potrebné vykonávať kontrolu a čistenie komínov minimálne raz ročne podľa druhu paliva. V prípade záujmu kontaktujte kominára p.Ladislava Kálmana na tel.č. 0905/643 724.


Oznámenie - Národná diaľničná spoločnosť - Diaľnica D4

Vykupovanie a nájom pozemkov bude vo veci majetkoprávneho vysporiadania pozemkov zabezpečovať priamo Národná diaľničná spoločnosť. V priebehu roka 2015 budú zasielané návrhy zmlúv na usporiadanie dotknutých pozemkov. Viac informácií v prílohe


Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU A VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Západoslovenská distribučná - oznam vo veci orezu a výrubu stromov

Výzva


Opäť začíname - detské divadelné predstavenia

od 1.2.2015, vstupné na predstavenia: 2 €.


Oznam Obecného úradu Rovinka

Poplatky za komunálny odpad v roku 2015 bude možné platiť v pokladni Obecného úradu od februára 2015. Povinnosť uhradiť tento poplatok je podľa VZN č. 2/2013 do 31.3.2015. Nezabudnite si zároveň po úhrade poplatku prevziať aj nálepku za "Rok 2015" na nádobu.


Oznam pre daňovníkov

Informácie o nových tlačivách - platné od roku 2015


Informácie k overovaniu listín a podpisov

Informácie k overovaniu listín a podpisov na Obecnom úrade v RovinkeINFORMÁCIE PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

Obecný úrad v Rovinke informuje o možnosti odoberať novinky - informácie obecného úradu priamo na Váš e-mail. Registrovať sa môžete prostredníctvom web stránky obce – na ľavej lište „Odoberajte novinky“ zadaním potrebných údajov


TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PAPIERA A PLASTOV - ROK 2015

Termíny separovaného zberu papiera a plastov na rok 2015


Zberný dvor - zmena odberu plastového odpadu

Otváracie hodiny


ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD

Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad v obci...


MIMORIADNY OZNAM!

Obec Rovinka upozorňuje na podmienky držania a chovu psov v súvislosti s rastúcim výskytom útoku psov... 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí - september

    Kalendár podujatí
   Mapa Rovinka

    Mapa Rovinky
   Mapa Senec a okolie

    Mapa Senec a okolie


 

REKLAMA