VŠEOBECNÁ VNÚTORNÁ SPRÁVA (VVS)

VVS - referent VVS - evidencia obyvateľstva - Janka KUNDLÁKOVÁ


osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
vedenie pokladničnej knihy – samostatne za obecný úrad a samostatne za základnú školu,
zabezpečuje dotácie pokladne – výber z banky a odvody hotovosti do banky,
zabezpečuje likvidáciu a výplatu ostaných peňažných náležitostí a cestovných náhrad,
vedie evidenciu obyvateľstva obce, jej upresňovanie, podávanie hlásení a výkazov,
spracováva správy o povesti a pobyte občanov,
vedie evidenciu SHR,
vedie evidenciu a povolenia pre trhový predaj,
spolupracuje - evidencia a povolenia rybárskych lístkov,
spolupracuje - evidencia majiteľov psov, vydáva evidenčné známky, evidenciu dane za psov,
spolupracuje - vydávanie rozhodnutia o pridelení súpisných čísel na stavby,
vykonáva výber miestnych daní a poplatkov v zmysle VZN obce Rovinka a vedie evidenciu o ich úhrade,
spolupracuje pri vydávaní nádob komunálneho odpadu a výdaji ročných nálepiek,
spravuje agendu vymáhania miestnych poplatkov a pokuty vyplývajúce z uvedenej činnosti,
spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce a predpisov platných na území obce,
spolupráca na návrhu rozpočtu obce v rámci pracovnej náplne,
zabezpečuje úkony v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v okruhu svojej pracovnej náplne,
oboznamuje občanov a obyvateľov obce so správami a dôležitými udalosťami cez obecný rozhlas – pripravuje relácie a zabezpečuje oznamy a upozornenia aj formou písaných letákov,
sleduje a kontroluje dodržiavanie VZN obce v rámci svojej náplne,
spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva.

 

 


späť